ROHUNEEME
Wed 25
08:29
SSE154°2.6m/s3.8m/s
Air
3.0°C
Wed 25
08:59
SSE162°2.8m/s3.7m/s
Air
3.1°C
Wed 25
09:29
SSE164°3.0m/s4.3m/s
Air
3.3°C
Wed 25
09:59
S171°3.3m/s4.9m/s
Air
3.5°C
Wed 25
10:29
SSE164°3.8m/s5.5m/s
Air
3.5°C
Wed 25
10:59
SSE167°3.4m/s5.0m/s
Air
3.6°C
Wed 25
11:29
SSE167°2.0m/s3.6m/s
Air
3.6°C
Wed 25
11:59
S174°4.2m/s6.7m/s
Air
4.0°C
OBSERVED
Wed 25
12:35
SWind direction179°4.7m/sWind speed6.2m/sWind speed max
Air
4.4°C
FORECAST
Wed 25
09:00
SSE149°4.6m/s6.8m/s4.0°C
Wed 25
10:00
SSE156°4.9m/s7.2m/s4.2°C
Wed 25
11:00
SSE164°5.8m/s8.2m/s4.4°C
Wed 25
12:00
S175°6.4m/s9.1m/s4.9°C
Wed 25
13:00
S177°6.1m/s8.6m/s5.3°C
Wed 25
14:00
SSE157°6.1m/s8.5m/s5.7°C
Wed 25
15:00
S170°6.1m/s8.5m/s6.1°C
Wed 25
16:00
S185°6.9m/s9.6m/s6.5°C
Wed 25
17:00
SSW203°7.0m/s9.7m/s7.2°C
Wed 25
18:00
SW215°6.7m/s9.1m/s8.0°C
Wed 25
19:00
SW233°7.7m/s10.5m/s9.1°C
Wed 25
20:00
SW232°8.1m/s11.1m/s9.1°C
Wed 25
21:00
SW236°8.7m/s11.9m/s8.9°C
Wed 25
22:00
SW235°9.9m/s13.6m/s8.8°C
Wed 25
23:00
SW231°9.8m/s13.5m/s8.8°C
Thu 26
00:00
SW228°10.3m/s14.1m/s8.7°C
Thu 26
01:00
SW233°11.0m/s15.2m/s8.9°C
Thu 26
02:00
WSW237°11.9m/s16.6m/s8.9°C
Thu 26
03:00
SW236°11.5m/s15.8m/s8.8°C
Thu 26
04:00
WSW237°11.5m/s16.0m/s8.8°C
Thu 26
05:00
WSW244°11.5m/s15.9m/s9.0°C
Thu 26
06:00
W263°10.8m/s14.9m/s9.2°C
Thu 26
07:00
W270°9.4m/s12.8m/s8.9°C
Thu 26
08:00
W264°8.3m/s11.3m/s8.9°C
Thu 26
09:00
W268°8.2m/s11.2m/s8.8°C
Thu 26
10:00
W270°8.4m/s11.4m/s8.7°C
Thu 26
11:00
W261°8.0m/s11.0m/s8.6°C
Thu 26
12:00
W261°8.9m/s12.2m/s8.7°C
Thu 26
13:00
WSW255°8.4m/s11.5m/s8.7°C
Thu 26
14:00
W261°9.1m/s12.3m/s8.7°C
Thu 26
15:00
W271°9.5m/s12.9m/s8.4°C
Thu 26
16:00
W271°8.9m/s12.2m/s8.1°C
Thu 26
17:00
W273°9.1m/s12.4m/s8.0°C
Thu 26
18:00
WNW282°9.9m/s13.5m/s7.8°C
Thu 26
19:00
WNW292°9.7m/s13.5m/s7.3°C
Thu 26
20:00
WNW301°10.0m/s14.1m/s7.0°C
Thu 26
21:00
NW309°10.2m/s14.3m/s6.4°C
Thu 26
22:00
NW314°8.7m/s12.7m/s5.9°C
Thu 26
23:00
NW320°8.1m/s11.9m/s5.6°C
Fri 27
00:00
NNW328°7.1m/s10.7m/s5.1°C
Fri 27
01:00
NNW333°7.2m/s11.0m/s4.8°C
Fri 27
02:00
NNW334°7.2m/s11.1m/s4.5°C
Fri 27
03:00
NNW335°7.3m/s11.3m/s4.3°C
Fri 27
04:00
NNW346°7.8m/s11.7m/s4.1°C
Fri 27
05:00
N350°7.7m/s11.6m/s3.6°C
Fri 27
06:00
N355°7.1m/s10.9m/s3.2°C
Fri 27
07:00
N6.8m/s10.4m/s3.2°C
Fri 27
08:00
N358°6.7m/s10.2m/s3.2°C