SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
18 cm
05:23-21:44
HELSINKI
SEALEVEL
14 cm
05:13-21:38
PORVOO
SEALEVEL
14 cm
05:10-21:36
HAMINA
SEALEVEL
16 cm
05:01-21:32
DEGERBY
SEALEVEL
18 cm
05:32-21:56
TURKU
SEALEVEL
21 cm
05:23-21:51
RAUMA
SEALEVEL
24 cm
05:21-21:58
PORI
SEALEVEL
24 cm
05:18-22:01
KASKINEN
SEALEVEL
25 cm
05:13-22:08
VAASA
SEALEVEL
24 cm
05:07-22:12
PIETARSAARI
SEALEVEL
29 cm
04:57-22:12
RAAHE
SEALEVEL
31 cm
04:42-22:13
OULU
SEALEVEL
33 cm
04:34-22:13
KEMI
SEALEVEL
35 cm
04:32-22:23
KALIX
SEALEVEL
41 cm
04:37-22:29
FURUÖGRUND
SEALEVEL
34 cm
04:52-22:28
RATAN
SEALEVEL
35 cm
05:02-22:22
SPIKARNA
SEALEVEL
28 cm
05:28-22:22
FORSMARK
SEALEVEL
28 cm
05:38-22:07
STOCKHOLM
SEALEVEL
25 cm
05:45-22:01
LANDSORT
SEALEVEL
25 cm
05:49-21:59
OSKARSHAMN
SEALEVEL
24 cm
06:02-21:57
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
25 cm
06:11-21:55
SIMRISHAMN
SEALEVEL
24 cm
06:19-21:57
SKANÖR
SEALEVEL
31 cm
06:25-22:03
KLAGSHAMN
SEALEVEL
26 cm
06:25-22:03
BARSEBÄCK
SEALEVEL
31 cm
06:24-22:04
VIKEN
SEALEVEL
28 cm
06:23-22:07
RINGHALS
SEALEVEL
32 cm
06:20-22:14
TORSHAMNEN
SEALEVEL
34 cm
06:19-22:17
SMÖGEN
SEALEVEL
24 cm
06:18-22:23
KUNGSVIK
SEALEVEL
22 cm
06:15-22:27
TORSHAMNEN
SEALEVEL
34 cm
06:19-22:17