SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
3 cm
07:45-16:37
HELSINKI
SEALEVEL
1 cm
07:39-16:28
PORVOO
SEALEVEL
1 cm
07:36-16:25
HAMINA
SEALEVEL
3 cm
07:31-16:17
DEGERBY
SEALEVEL
3 cm
07:56-16:47
TURKU
SEALEVEL
3 cm
07:51-16:38
RAUMA
SEALEVEL
5 cm
07:57-16:38
PORI
SEALEVEL
5 cm
07:59-16:36
KASKINEN
SEALEVEL
7 cm
08:03-16:33
VAASA
SEALEVEL
4 cm
08:06-16:28
PIETARSAARI
SEALEVEL
2 cm
08:05-16:20
RAAHE
SEALEVEL
-2 cm
08:03-16:08
OULU
SEALEVEL
-2 cm
08:01-16:02
KEMI
SEALEVEL
-3 cm
08:09-16:01
KALIX
SEALEVEL
10 cm
08:15-16:07
FURUÖGRUND
SEALEVEL
8 cm
08:17-16:19
RATAN
SEALEVEL
11 cm
08:13-16:26
SPIKARNA
SEALEVEL
12 cm
08:18-16:48
FORSMARK
SEALEVEL
15 cm
08:07-16:54
STOCKHOLM
SEALEVEL
20 cm
08:03-16:59
LANDSORT
SEALEVEL
18 cm
08:01-17:02
OSKARSHAMN
SEALEVEL
21 cm
08:02-17:13
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
25 cm
08:01-17:20
SIMRISHAMN
SEALEVEL
27 cm
08:04-17:27
SKANÖR
SEALEVEL
24 cm
08:10-17:34
KLAGSHAMN
SEALEVEL
20 cm
08:10-17:33
BARSEBÄCK
SEALEVEL
8 cm
08:11-17:32
VIKEN
SEALEVEL
3 cm
08:13-17:32
RINGHALS
SEALEVEL
14 cm
08:19-17:30
TORSHAMNEN
SEALEVEL
13 cm
08:22-17:30
SMÖGEN
SEALEVEL
13 cm
08:27-17:30
KUNGSVIK
SEALEVEL
10 cm
08:29-17:28
TORSHAMNEN
SEALEVEL
13 cm
08:22-17:30