SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
4 cm
04:29-22:38
HELSINKI
SEALEVEL
6 cm
04:17-22:33
PORVOO
SEALEVEL
8 cm
04:14-22:31
HAMINA
SEALEVEL
15 cm
04:04-22:29
DEGERBY
SEALEVEL
4 cm
04:37-22:50
TURKU
SEALEVEL
6 cm
04:26-22:48
RAUMA
SEALEVEL
7 cm
04:21-22:57
PORI
SEALEVEL
8 cm
04:16-23:03
KASKINEN
SEALEVEL
8 cm
04:08-23:13
VAASA
SEALEVEL
11 cm
03:56-23:21
PIETARSAARI
SEALEVEL
13 cm
03:42-23:26
RAAHE
SEALEVEL
12 cm
03:19-23:36
OULU
SEALEVEL
17 cm
03:07-23:40
KEMI
SEALEVEL
14 cm
02:56-23:59
KALIX
SEALEVEL
22 cm
03:01-00:05
FURUÖGRUND
SEALEVEL
14 cm
03:26-23:54
RATAN
SEALEVEL
15 cm
03:45-23:38
SPIKARNA
SEALEVEL
8 cm
04:22-23:28
FORSMARK
SEALEVEL
11 cm
04:42-23:03
STOCKHOLM
SEALEVEL
17 cm
04:53-22:53
LANDSORT
SEALEVEL
16 cm
04:59-22:49
OSKARSHAMN
SEALEVEL
19 cm
05:16-22:43
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
23 cm
05:28-22:38
SIMRISHAMN
SEALEVEL
24 cm
05:37-22:39
SKANÖR
SEALEVEL
30 cm
05:44-22:44
KLAGSHAMN
SEALEVEL
28 cm
05:43-22:45
BARSEBÄCK
SEALEVEL
27 cm
05:41-22:46
VIKEN
SEALEVEL
24 cm
05:40-22:50
RINGHALS
SEALEVEL
9 cm
05:34-23:00
SMÖGEN
SEALEVEL
-7 cm
05:29-23:12
KUNGSVIK
SEALEVEL
-15 cm
05:24-23:18