SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
36 cm
07:40-18:53
HELSINKI
SEALEVEL
38 cm
07:32-18:45
PORVOO
SEALEVEL
39 cm
07:29-18:42
HAMINA
SEALEVEL
41 cm
07:23-18:36
DEGERBY
SEALEVEL
26 cm
07:50-19:03
TURKU
SEALEVEL
36 cm
07:44-18:56
RAUMA
SEALEVEL
31 cm
07:47-18:58
PORI
SEALEVEL
28 cm
07:47-18:57
KASKINEN
SEALEVEL
28 cm
07:49-18:58
VAASA
SEALEVEL
28 cm
07:49-18:55
PIETARSAARI
SEALEVEL
29 cm
07:45-18:50
RAAHE
SEALEVEL
28 cm
07:39-18:42
OULU
SEALEVEL
25 cm
07:36-18:37
KEMI
SEALEVEL
23 cm
07:40-18:40
KALIX
SEALEVEL
31 cm
07:46-18:46
FURUÖGRUND
SEALEVEL
26 cm
07:53-18:54
RATAN
SEALEVEL
26 cm
07:53-18:57
SPIKARNA
SEALEVEL
24 cm
08:04-19:12
FORSMARK
SEALEVEL
22 cm
07:59-19:12
STOCKHOLM
SEALEVEL
28 cm
07:59-19:13
LANDSORT
SEALEVEL
29 cm
07:59-19:15
OSKARSHAMN
SEALEVEL
31 cm
08:03-19:22
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
17 cm
08:06-19:26
SIMRISHAMN
SEALEVEL
10 cm
08:10-19:31
SKANÖR
SEALEVEL
-7 cm
08:16-19:38
KLAGSHAMN
SEALEVEL
6 cm
08:16-19:37
BARSEBÄCK
SEALEVEL
40 cm
08:16-19:37
VIKEN
SEALEVEL
44 cm
08:18-19:38
RINGHALS
SEALEVEL
42 cm
08:21-19:39
SMÖGEN
SEALEVEL
31 cm
08:25-19:42
KUNGSVIK
SEALEVEL
33 cm
08:26-19:41