SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
-10 cm
04:48-22:00
HELSINKI
SEALEVEL
-8 cm
04:37-21:55
PORVOO
SEALEVEL
-8 cm
04:34-21:52
HAMINA
SEALEVEL
-4 cm
04:25-21:49
DEGERBY
SEALEVEL
-9 cm
04:57-22:12
TURKU
SEALEVEL
-12 cm
04:47-22:08
RAUMA
SEALEVEL
-7 cm
04:44-22:17
PORI
SEALEVEL
-7 cm
04:40-22:20
KASKINEN
SEALEVEL
-8 cm
04:34-22:28
VAASA
SEALEVEL
-9 cm
04:25-22:34
PIETARSAARI
SEALEVEL
-6 cm
04:14-22:36
RAAHE
SEALEVEL
-7 cm
03:56-22:40
OULU
SEALEVEL
-6 cm
03:47-22:41
KEMI
SEALEVEL
-7 cm
03:42-22:54
KALIX
SEALEVEL
3 cm
03:47-23:00
FURUÖGRUND
SEALEVEL
-1 cm
04:06-22:56
RATAN
SEALEVEL
1 cm
04:18-22:46
SPIKARNA
SEALEVEL
0 cm
04:48-22:43
FORSMARK
SEALEVEL
5 cm
05:02-22:24
STOCKHOLM
SEALEVEL
7 cm
05:11-22:16
LANDSORT
SEALEVEL
9 cm
05:16-22:13
OSKARSHAMN
SEALEVEL
14 cm
05:31-22:09
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
21 cm
05:41-22:06
SIMRISHAMN
SEALEVEL
22 cm
05:49-22:08
SKANÖR
SEALEVEL
20 cm
05:56-22:13
KLAGSHAMN
SEALEVEL
17 cm
05:55-22:14
BARSEBÄCK
SEALEVEL
13 cm
05:54-22:15
VIKEN
SEALEVEL
11 cm
05:53-22:18
RINGHALS
SEALEVEL
6 cm
05:48-22:27
TORSHAMNEN
SEALEVEL
8 cm
05:47-22:31
SMÖGEN
SEALEVEL
3 cm
05:45-22:37
KUNGSVIK
SEALEVEL
1 cm
05:41-22:42
TORSHAMNEN
SEALEVEL
8 cm
05:47-22:31