SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
46 cm
09:06-16:11
HELSINKI
SEALEVEL
48 cm
09:01-16:00
PORVOO
SEALEVEL
50 cm
08:58-15:57
HAMINA
SEALEVEL
56 cm
08:55-15:49
DEGERBY
SEALEVEL
39 cm
09:18-16:20
TURKU
SEALEVEL
41 cm
09:14-16:10
RAUMA
SEALEVEL
42 cm
09:22-16:07
PORI
SEALEVEL
40 cm
09:26-16:03
KASKINEN
SEALEVEL
44 cm
09:33-15:58
VAASA
SEALEVEL
42 cm
09:38-15:50
PIETARSAARI
SEALEVEL
37 cm
09:40-15:39
RAAHE
SEALEVEL
44 cm
09:43-15:22
OULU
SEALEVEL
39 cm
09:44-15:14
KEMI
SEALEVEL
43 cm
09:55-15:09
KALIX
SEALEVEL
52 cm
10:01-15:15
FURUÖGRUND
SEALEVEL
47 cm
09:59-15:32
RATAN
SEALEVEL
48 cm
09:50-15:44
SPIKARNA
SEALEVEL
45 cm
09:48-16:13
FORSMARK
SEALEVEL
44 cm
09:29-16:26
STOCKHOLM
SEALEVEL
51 cm
09:22-16:34
LANDSORT
SEALEVEL
51 cm
09:19-16:38
OSKARSHAMN
SEALEVEL
51 cm
09:16-16:53
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
50 cm
09:13-17:03
SIMRISHAMN
SEALEVEL
47 cm
09:15-17:11
SKANÖR
SEALEVEL
39 cm
09:20-17:18
KLAGSHAMN
SEALEVEL
34 cm
09:21-17:17
BARSEBÄCK
SEALEVEL
29 cm
09:22-17:16
VIKEN
SEALEVEL
23 cm
09:25-17:15
RINGHALS
SEALEVEL
24 cm
09:33-17:11
TORSHAMNEN
SEALEVEL
31 cm
09:37-17:09
SMÖGEN
SEALEVEL
21 cm
09:43-17:08
KUNGSVIK
SEALEVEL
18 cm
09:48-17:04
TORSHAMNEN
SEALEVEL
31 cm
09:37-17:09