SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
3 cm
06:15-20:41
HELSINKI
SEALEVEL
3 cm
06:06-20:34
PORVOO
SEALEVEL
3 cm
06:04-20:31
HAMINA
SEALEVEL
5 cm
05:56-20:26
DEGERBY
SEALEVEL
4 cm
06:25-20:52
TURKU
SEALEVEL
8 cm
06:17-20:46
RAUMA
SEALEVEL
5 cm
06:17-20:51
PORI
SEALEVEL
7 cm
06:16-20:52
KASKINEN
SEALEVEL
9 cm
06:14-20:56
VAASA
SEALEVEL
8 cm
06:10-20:57
RAAHE
SEALEVEL
14 cm
05:53-20:52
OULU
SEALEVEL
16 cm
05:47-20:49
KEMI
SEALEVEL
17 cm
05:48-20:56
KALIX
SEALEVEL
27 cm
05:53-21:02
FURUÖGRUND
SEALEVEL
19 cm
06:04-21:06
RATAN
SEALEVEL
14 cm
06:09-21:03
SPIKARNA
SEALEVEL
9 cm
06:29-21:11
FORSMARK
SEALEVEL
13 cm
06:33-21:02
STOCKHOLM
SEALEVEL
16 cm
06:36-20:59
LANDSORT
SEALEVEL
16 cm
06:39-20:58
OSKARSHAMN
SEALEVEL
22 cm
06:48-21:00
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
21 cm
06:55-21:00
SIMRISHAMN
SEALEVEL
18 cm
07:01-21:04
SKANÖR
SEALEVEL
5 cm
07:07-21:10
KLAGSHAMN
SEALEVEL
3 cm
07:07-21:10
BARSEBÄCK
SEALEVEL
4 cm
07:06-21:10
VIKEN
SEALEVEL
9 cm
07:07-21:13
RINGHALS
SEALEVEL
9 cm
07:06-21:17
SMÖGEN
SEALEVEL
11 cm
07:06-21:24
KUNGSVIK
SEALEVEL
12 cm
07:05-21:26