SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
-4 cm
08:16-16:07
HELSINKI
SEALEVEL
-14 cm
08:10-15:57
PORVOO
SEALEVEL
-18 cm
08:08-15:54
HAMINA
SEALEVEL
-23 cm
08:04-15:46
DEGERBY
SEALEVEL
-4 cm
08:28-16:16
TURKU
SEALEVEL
-2 cm
08:23-16:07
RAUMA
SEALEVEL
-5 cm
08:30-16:05
PORI
SEALEVEL
-5 cm
08:33-16:03
KASKINEN
SEALEVEL
-2 cm
08:39-15:59
VAASA
SEALEVEL
-7 cm
08:43-15:52
PIETARSAARI
SEALEVEL
-4 cm
08:43-15:43
RAAHE
SEALEVEL
-7 cm
08:44-15:28
OULU
SEALEVEL
-12 cm
08:43-15:21
KEMI
SEALEVEL
-3 cm
08:53-15:18
KALIX
SEALEVEL
6 cm
08:59-15:24
FURUÖGRUND
SEALEVEL
2 cm
08:59-15:38
RATAN
SEALEVEL
3 cm
08:52-15:48
SPIKARNA
SEALEVEL
7 cm
08:54-16:13
FORSMARK
SEALEVEL
3 cm
08:39-16:23
STOCKHOLM
SEALEVEL
8 cm
08:33-16:30
LANDSORT
SEALEVEL
4 cm
08:31-16:33
OSKARSHAMN
SEALEVEL
2 cm
08:29-16:46
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
1 cm
08:27-16:55
SIMRISHAMN
SEALEVEL
1 cm
08:30-17:02
SKANÖR
SEALEVEL
0 cm
08:35-17:09
KLAGSHAMN
SEALEVEL
-4 cm
08:36-17:08
BARSEBÄCK
SEALEVEL
-11 cm
08:37-17:07
VIKEN
SEALEVEL
-6 cm
08:40-17:07
RINGHALS
SEALEVEL
19 cm
08:46-17:04
TORSHAMNEN
SEALEVEL
24 cm
08:50-17:03
SMÖGEN
SEALEVEL
22 cm
08:55-17:02
KUNGSVIK
SEALEVEL
15 cm
08:59-16:59
TORSHAMNEN
SEALEVEL
24 cm
08:50-17:03