SEALEVEL
HANKO
SEALEVEL
2 cm
06:27-20:31
HELSINKI
SEALEVEL
4 cm
06:19-20:24
PORVOO
SEALEVEL
6 cm
06:16-20:21
HAMINA
SEALEVEL
9 cm
06:09-20:16
DEGERBY
SEALEVEL
1 cm
06:37-20:42
TURKU
SEALEVEL
0 cm
06:29-20:36
RAUMA
SEALEVEL
5 cm
06:30-20:40
PORI
SEALEVEL
5 cm
06:29-20:42
KASKINEN
SEALEVEL
3 cm
06:28-20:45
VAASA
SEALEVEL
2 cm
06:24-20:45
PIETARSAARI
SEALEVEL
11 cm
06:17-20:43
RAAHE
SEALEVEL
11 cm
06:07-20:39
OULU
SEALEVEL
12 cm
06:02-20:37
KEMI
SEALEVEL
11 cm
06:03-20:43
KALIX
SEALEVEL
19 cm
06:09-20:48
FURUÖGRUND
SEALEVEL
16 cm
06:19-20:53
RATAN
SEALEVEL
18 cm
06:24-20:51
SPIKARNA
SEALEVEL
6 cm
06:42-21:00
FORSMARK
SEALEVEL
13 cm
06:45-20:51
STOCKHOLM
SEALEVEL
12 cm
06:48-20:49
LANDSORT
SEALEVEL
11 cm
06:50-20:49
OSKARSHAMN
SEALEVEL
13 cm
06:59-20:51
KUNGSHOLMSF.
SEALEVEL
16 cm
07:05-20:52
SIMRISHAMN
SEALEVEL
14 cm
07:11-20:56
SKANÖR
SEALEVEL
4 cm
07:17-21:02
KLAGSHAMN
SEALEVEL
8 cm
07:17-21:02
BARSEBÄCK
SEALEVEL
28 cm
07:16-21:02
VIKEN
SEALEVEL
19 cm
07:17-21:04
RINGHALS
SEALEVEL
8 cm
07:17-21:08
TORSHAMNEN
SEALEVEL
4 cm
07:17-21:11
SMÖGEN
SEALEVEL
-18 cm
07:18-21:14
KUNGSVIK
SEALEVEL
-20 cm
07:17-21:16
TORSHAMNEN
SEALEVEL
4 cm
07:17-21:11